ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ TESİSLERİ VE ARACI KURULUŞLAR DERNEĞİ (USTTAK) TÜZÜK

 

 

 

KURULUŞ VE DERNEĞİN ADI

 

 

Madde 1: Yasalar, yönetmelikler ve bu ana tüzük hükümleri uyarınca, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapmak üzere “Uluslararası Sağlık Turizmi Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar Derneği” adı ile bu dernek kurulmuştur. “Derneğin kısa adı USTTAK’ dır”

 

 

DERNEĞİN MERKEZİ

 

 

Madde 2: Derneğin merkezi “ANKARA” ilidir. Dernek ihtiyaç görülmesi halinde merkeze bağlı yurtiçi ve yurtdışı şubeler açabilir.

 

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 3: Derneğin amacı; Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip Sağlık Turizmi Tesisleri ve Aracı Kurumları ile ikamet ettiği şehir ya da ülkeden sağlık hizmeti almak için ülkemize seyahat eden kişileri bir araya getirmek, üyelerinin yurtdışı sağlık kuruluşları ve profesyonelleri ile etkin iletişimini sağlamak, yurtdışındaki sivil toplum kuruluşları, özel-kamu kurumlarına ülkemizin yetki belgeli sağlık tesis ve aracı kurumlarını daha yakından tanıtmak, bu alanda yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri düzenlemek, çalışma alanına giren konularda Türkiye lehine aktif lobi faaliyetleri yürüterek, üyelerine fayda sağlamak, sağlık turizmi mevzuatının geliştirilmesine yönelik tavsiye, öneri ve çalışmalar yaparak kamu kurumlarına sunmak, ve Sağlık Turizmi Sektörünün tüm dallarıyla gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE HİZMET KONULARI

 

 

Madde 4: Derneğin, amacına ve ilgili yasa hükümlerine uygun olarak çalışma alanları, çalışma biçimleri ve hizmet konuları şöyledir.

 1. Tıp Turizmi, Termal Turizm, Yaşlı ve Engelli Turizmi konularında farkındalık yaratmak, toplumu bilinçlendirmek, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası özel ve kamu kuruluşlarla ilişkiler kurup benzer amaçlı çalışmalara katılmak, iş birliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler yürütmek,
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan makale, bülten, kitap, dergi, broşür, gazete, afiş, CD, video, e-kitap, dijital materyaller gibi her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sitesi, gazete, dergi, kitap ve Digital medya üzerinden yayınlar oluşturmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışmalar yapmak,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 4. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 6. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 7. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için bilimsel nitelikte araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek olmak,
 8. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans ve panel gibi uzmanlık eğitim programları düzenlemek,
 9. Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar, kongre, sempozyum, çalıştay gibi sağlık sektörüne yönelik organizasyonlar düzenlemek,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, bağışlamak ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 11. Sağlık Turizmi konularında toplumun eğitimine katkıda bulunmak, isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,
 12. Gazete, radyo ve TV programları gerçekleştirmek, basın açıklamaları ve internet yayıncılığı yapmak, toplantı, gösteri, sergi, piknik, konser, kermes gibi etkinlikler gerçekleştirmek,
 13. Üyelerin eğitimleri için yurt içi ve yurt dışında tıp turizmi, termal turizm ve yaşlı ve engelli turizmi konularında eğitim olanaklarını araştırmak ve eğiticilerle işbirliği yapmak,
 14. Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı fuar, seminer, konferans, çalıştay ve bilimsel toplantılarına katılmasına destek olmak,
 15. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 17. Gerekli görülen yerlerde yurt içi ve yurt dışı şube ve temsilcilikler açmak,
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 19. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmaktır.

 

 

DERNEK FAALİYETLERİ

 

 

Dernek, Sağlık Turizmi alanında yurt içinde ve yurt dışında üyelerini temsil eder, onlara fayda sağlamak için kişi, özel ve kamu kurum, kuruluşları ile görüşmeler yapar, tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenler.

 

 

DERNEĞE ÜYELİK İLE İLGİLİ İŞLEMLER, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

Madde 5: Derneğe üye olabilme şartları ve üyelik işlemleri ile üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

 

1) Üye Olma Hakkı:

Dernek üyesi minimum dernekten bir kişi tarafından tavsiye edilmek kaydıyla, fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip tüzel kişiler derneğimize üye olmak için başvurabilir. Üye adaylarının; üyelik için yazılı olarak yapılan müracaatları, yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Yönetim Kurulu, kararı, bir yazı ile müracaat sahibine bildirilir.

Yönetim kurulu, gerekçe göstermeksizin, üyelik başvurusunu reddedebilir. Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine kaydedilir.

Yabancıların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkına sahip bulunmaları şartıyla mümkün olabilir.

Derneğin şube sayısı beşten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 
 

2) Üyeliğin Sona Ermesi:

Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyenler dilekçelerini bizzat ıslak imzalı veya noter kanalıyla yönetim kuruluna bildirmek zorundadırlar. Dilekçe derneğe ulaştığında üyenin kaydı yönetim kurulu kararı ile üye kayıt defterinden silinir. 

Üyelikten ayrılma ya da üyelikten çıkarılma üyenin varsa derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


3) Üyelikten Çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

           1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

           2-Dernek içi huzuru bozucu davranışlarda bulunmak,

           3-Verilen görevlerden ve faaliyetlere katılmaktan sürekli kaçınmak,

           4-Yazılı ikazlara rağmen geciken üyelik aidatını 30 gün içinde ödememek,

           5-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

           6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Üyeliğe kabul edilenlerin üyelik niteliklerine sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde, üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Yönetim Kurulu kararına karşı itiraz, ancak, genel kurula yapılabilir. Yapılacak ilk genel kurula itiraz edilmediği takdirde, yönetim kurulu kararı kesinleşmiş olur.

Genel kurulca üyeliğinin devam etmesine karar verilmesi durumunda, divan başkanınca isim listesine eklenerek genel kurul kararlarına katılması sağlanır. 

 4) Üyelerin Hakları:

 

 

Hiç kimse veya kuruluş derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya veya istifaya zorlanamaz. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Dernekten istifa eden veya Genel kurul ve yönetim kurulu kararıyla çıkarılan üyeler; derneğin mal varlığından hak iddia edemezler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişiler haricinde, bireysel üyeler temsil yolu ile (vekâleten) oy hakkı kullanamaz. Tüzel kişiliğin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille yetki belgesi olan kişi oy kullanabilir. Görevi sona erdiğinde tüzel kişilik adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. 

 5) Üyelerin Yükümlülükleri:

 

 

Üyeler, dernek tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket etmek, faaliyetlere katılmak, genel kurulca kararlaştırılan giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemek, derneğin yetkili organlarınca alınan kararlara uymak ve verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

DERNEĞİN ORGANLARI

 

 

Madde 6: Derneğin organları;

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu’ndan oluşur.

 

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ

 

 

Madde 7: Genel kurulun oluşumu toplanma zamanı ve çağrı usulü aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. Genel Kurulun oluşumu:

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı bulunan asıl üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı beşe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı beşten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

 

 1. Genel Kurulun toplanma zamanı:

Olağan genel kurul toplantısı üç yılda bir Aralık ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

3. Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 

 

TOPLANTI YERİ, YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 

 

Madde 8: Genel Kurulun toplantı yeri, yeter sayısı, yapılış usulü ve toplantıda görüşülecek konular aşağıda belirlenmiştir.

 

 1. Toplantı Yeri:


Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yer veya ihtiyaca cevap verecek büyüklükte, yönetim kurulu tarafından tespit edilerek duyurulan bir yerde yapılır.

 

 1. Toplantı Yeter Sayısı:


Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 1. Toplantının Yapılış Usulü:


 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından genel kurul açılır.
Toplantının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

 

 1. Toplantıda Görüşülecek Konular:


Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan üyelerin “en az onda biri” tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 

 

Madde 10: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayımı yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, yönetim kurulu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin dörtte üçü çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, KARAR YETER SAYISI, OY HAKKINDAN YOKSUNLUK VE KARAR İPTALİ USULLERİ

 

 

Madde 11: Genel kurulun görev ve yetkileri, karar yeter sayısı, oy hakkından yoksunluk ve karar iptali usulleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. Görev ve Yetkileri:

 

?a) Divan kurulunun oluşturulmasını sağlamak,

b) Gündemi aynen veya değişiklikleri ile birlikte kabul etmek,

c) Dernek yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerinin gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçilmesini sağlamak,

d) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşerek yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanan işletme hesabı özeti, borç-alacak tablosunu ve tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

f) Dernek yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını görüşüp karara bağlamak,

g) Derneğin vakıf kurması, federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek,

h) Derneğe üye kabulü ile üyelikten çıkarılma konularında yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları müzakere ederek nihai kararı vermek,

i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konularını görüşerek karara bağlamak,

j) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit etmek,

l) Gerektiğinde dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasını sağlamak,

m) Derneğin feshedilmesi kararını almak,

n) Dernek için taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, işletilmesi veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

o) Dernek adına şube açılmasını karar vermektir.

 

 1. Karar Yeter Sayısı:

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, toplantıya katılan üyelerin “üçte iki çoğunluğuyla” alınabilir. Bütün üyelerin bir araya gelmeden yazılı katılımıyla aldıkları kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymadan bir araya gelerek almış oldukları kararlar geçerlidir. Ancak, bu şekilde karar alınmasıyla olağan genel kurul yapılmış sayılmaz.

 

 1. Oy Hakkından Yoksunluk:


Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, alt ve üstsoyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 

 1. Genel Kurul Kararlarının İptali:

 

Toplantıda hazır bulunup da kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; haklı mazereti nedeniyle toplantıda hazır bulunamayan üyelerde, kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay ve her halde genel kurul tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Yönetim kurulu kararlarına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

 

Madde 12: Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 


1) Yönetim Kurulunun Teşkili:

 

Yönetim kurulu; beş asıl ve beş yedek üyeden olmak üzere dernek üyeleri arasından üç yıl süreyle genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre yönetim kurulunca asıl üyeliğe çağrılır. Yedek üyelerin asıl üyeliğe getirilmesine rağmen yönetim kurulu; üye tam sayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak başkan, genel sekreter, sayman ve muhasip üyelerini belirleyeceği gibi, başka türlü görevlendirmeler de yapabilir. Yönetim kurulu, toplantı ve karar nisabı salt çoğunluktur.

Yönetim kurulu, kurul halinde çalışır ve yapılan görüşmeler karara bağlanır. Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Mutat toplantılar dışında, başkanın, başkanın yokluğu ya da mazereti nedeniyle genel sekreterin ve yönetim kurulu üyelerinden en az üçünün dernek başkanına yapacakları yazılı başvuru ile Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantı tarih, saat, yer ve gündemi Yönetim Kurulu üyelerine önceden bildirir.

 2) Yönetim Kurulunun Görevleri:

 

 1. Mevzuata ve tüzüğe uygun şekilde Derneği yönetmek,
 2. Dernek adına hukuki tasarruflarda bulunmak,
 3. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının hazırlıklarını yürütmek,
 4. Dernek yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak,
 5. Dönemlere ait İşletme Hesap Özeti ile tahmini bütçeyi hazırlamak,
 6. Derneğe yapılan başvuruları değerlendirip cevaplandırmak, üyeleri bilgilendirmek,
 7. Yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları genel kurula sunmak,
 8. Çalışma programını tanzim etmek ve genel kurula sunmak,
 9. Yeni üye kaydı yapmak,
 10. Üyeliği reddedilen üyelerin itirazlarını nihai karar için genel kurula sunmak,
 11. Derneği temsil etmek ya da bir veya birkaç kişiye yetki vermek,
 12. Yönetim kurulu üyelerinin boşalması halinde, yedek üyeleri göreve çağırmak,
 13. Derneğin amaç ve hizmetlerine yönelik araç, gereç ile sarf ve demirbaş malzemesi satın almak,
 14. Her türlü hibe ve bağışı kabul etmek,
 15. Dernek hesapları ile kayıtlarını tutmak, saklanması zorunlu evrakları muhafaza etmek,
 16. Gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırmak,
 17. Şube, temsilcilik açılmasına ve platform oluşturulmasına karar vermek,
 18. Görev tanımı yaparak personel istihdam etmek, işten çıkarmak, tesis ve lokal açmak,
 19.    Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 20.   Genel Kurulun verdiği yetki ile şubeler açmak, şubeleri denetlemek,
 21.   Gerektiğinde Disiplin Kurulu sıfatıyla üyeler hakkındaki disiplin islerini görüşmek, üyelerden savunma istemek, uyarma, kınama, üyeliğin sona ermesi veya düşmesi şeklinde disiplin cezası vermek,
 22. Değişik konularda Çalışma Komisyonları kurulmasına karar vermektir.

 

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 

 

Madde 13: Denetleme kurulunun teşkili ve görevleri aşağıda belirlenmiştir.


1) Teşkili:

Denetleme kurulu üç asıl üç yedek üyeden olmak üzere genel kurulca 3 yıl süreyle, gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu kendi aralarından birini başkan seçerek görev bölümü yapar. Denetleme kurulu, derneğe ait her türlü evrak, defter ve tutanakları incelemek üzere yönetim kurulundan istemeye yetkilidir. Yönetim kurulu bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.2) Görevleri:

Denetleme Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en az yılda bir kere denetler.
Denetleme kurulu yapmış olduğu denetimler sonucunda hazırlamış olduğu raporları yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar.
Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeleri göreve çağırır.
Gerekli görmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırır.

 

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

Madde 14: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulunca yönetim, denetleme ve derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları bir yazı ile mülki amirliğe bildirilir.

 

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

 

 

Madde 15: Defter tutma esasları;
Dernekte Dernekler Yönetmeliğinin, 31. 32 ve 36. maddeleri dikkate alınarak işletme hesabı esasına göre defter tutulur.


Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.


Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alındı belgesi kesilerek alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

Madde 16: Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmeye yönelik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Üye aidatı,
 2. Şube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Her türlü yasal etkinliklerden temin edilecek gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ayni veya nakit hibe, bağış ve destek şeklindeki yardımlar,
 7. Dernekçe tertiplenen toplantı, gösteri, fuar, sergi, konser, kermes, piyango, balo, eğlence, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 8. Dernek adına kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,
 9. Dernek adına yayınlanan basılı veya görüntülü yayınlardan elde edilen gelirler,
 10. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 11. Diğer gelirler.

 

ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARLARI

 

Madde 17: Bireysel ve tüzel üyeliklerden giriş ödentisi alınmayacak olup, takip eden her yıl Ocak ayı içinde bireysel üyeler 100 TL, tüzel üyeler 500 TL yıllık aidat öderler. Aidatlar üye kayıt defterine kaydedilir. Sonraki yıllara ait aidat tutarları, genel kurul kararı ile belirlenir. Aidat belirleme yetkisi genel kurulundur.

 

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

 

 

Madde 18: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 ’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 19: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 20: Yurtdışından yardım alınması durumunda, Dernekler Yönetmeliğinin 19. Maddesi Ek-4’te belirtilen “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” formu doldurup mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

 Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA, ŞUBE, TEMSİLCİLİK VE PLATFORM OLUŞTURMASI, YARDIM ALMASI VE İŞ BİRLİĞİ USULLERİ

 

 

Madde 21: Derneğin borçlanması, şube, temsilcilik ve platform oluşturması, yardım alması ve iş birliği usulleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

2) Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

3) Şubelerin Görev ve Yetkileri:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

4) Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:

 

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

 

5) Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı beşe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı beşten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

6 ) Temsilcilik ve Platform Oluşturma:

İl Temsilciliği: Derneğin merkezi ile şubelerinin bulunduğu iller dışındaki illerde, gerekli görülen durumlarda yönetim kurulu kararı ile dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla il temsilcileri atanabilir. İl temsilcisi Dernek üyeleri arasından seçilir. Temsilcinin adresi, yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından 15 gün içerisinde mülki amirliğe bildirilir.
Platform: Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir. Geçici bir birlikteliği ifade eden platformun tüzel kişiliği yoktur. Derneğimiz; kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyetler konusunda platform oluşturarak faaliyette bulunamaz.

 

7 ) Yurtdışından Yardım Alınması ve İş Birliği:

 1. Yurt Dışından Yardım Alınması: Derneğimiz, mülki idare amirliğine önceden bildirmek şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
 2. İşbirliği: Derneğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır.

 

İÇ DENETİM ŞEKLİ

 

Madde 22: Derneğin ve şubelerinin iç denetimi, denetleme kurulu tarafından yapılır. Bu kurul, derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, gelir ve giderlerinin tüzük ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığını; genel kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetler ve yönetim kuruluna sunar. Toplantı yapıldığında genel kurula da sunar.

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Madde23: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

DERNEĞİN FESİH, DAĞILMIŞ SAYILMASI VE TASFİYESİYLE İLGİLİ USULLER

 

Madde 24: Derneğin fesih, dağılmış sayılması ve tasfiye şekilleri aşağıda belirlenmiştir.

 

Genel Kurul Kararıyla Fesih: Derneğin genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Mahkeme Kararı İle Fesih: Derneğin, amacı kanunlara veya genel ahlaka aykırı hale gelmesi durumunda Mülki Amirliğin veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme derneğin feshine karar verir.

 

Kendiliğinden Dağılmış Sayılma:

 1. Tüzükte belirtilen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi ya da sürenin sona ermesi,
 2. Borç ödemede acze düşmüş olması,
 3. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 4. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması durumlarında Kendiliğinden dağılma, Mülki Amirliğin yazılı istemi üzerine Sulh Hâkimliğince tespit edilir.

 

Derneğin Tasfiyesi:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Uluslararası Sağlık Turizmi Tesisleri ve Aracı Kurumlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

 

Madde 25: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda sırasıyla; Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1: İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.      

          

          Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :                              Görev Unvanı              :

           İNAN YAŞAR TÜRKSOY                        Dernek Başkanı

           RIFAT PEŞKİRCİOĞLU                           Başkan Yardımcısı

           IŞIN ALTINTAŞ                                        Genel Sekreter

           ERDEM SOYDEMİR                                Sayman

           ALİ RIZA KOÇ                                          Üye

           AHMET ÖZGÜR KOLDAŞ                       Üye

           YALÇIN TÜRKSOY                                  Üye

 

           Bu tüzük 14 sayfa, 25 (Yirmi beş) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.